มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2740,3429,5038,6492,6489,5035,7964,2742,6499,5302,5303,3701,5033,4939,16146,3687,6221,11030 Array ( [0] => 2740 [1] => 3429 [2] => 5038 [3] => 6492 [4] => 6489 [5] => 5035 [6] => 7964 [7] => 2742 [8] => 6499 [9] => 5302 [10] => 5303 [11] => 3701 [12] => 5033 [13] => 4939 [14] => 16146 [15] => 3687 [16] => 6221 [17] => 11030 )