สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8477,5875,5557,7857,6112,5722,21222,5725,5554,6142,5724,6946,23297,6058,23296,21506,7257,7323 Array ( [0] => 8477 [1] => 5875 [2] => 5557 [3] => 7857 [4] => 6112 [5] => 5722 [6] => 21222 [7] => 5725 [8] => 5554 [9] => 6142 [10] => 5724 [11] => 6946 [12] => 23297 [13] => 6058 [14] => 23296 [15] => 21506 [16] => 7257 [17] => 7323 )