สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2373,6123,2106,2334,6203,2109,6124,5029,846,24725,11341,2119,6535,5269,8952,9423,9422,2121 Array ( [0] => 2373 [1] => 6123 [2] => 2106 [3] => 2334 [4] => 6203 [5] => 2109 [6] => 6124 [7] => 5029 [8] => 846 [9] => 24725 [10] => 11341 [11] => 2119 [12] => 6535 [13] => 5269 [14] => 8952 [15] => 9423 [16] => 9422 [17] => 2121 )