สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10824,16048,203,9252,5486,8545,9751,6598,22412,9135,15767,22267,2869,9767,1414,6653,1516,3846 Array ( [0] => 10824 [1] => 16048 [2] => 203 [3] => 9252 [4] => 5486 [5] => 8545 [6] => 9751 [7] => 6598 [8] => 22412 [9] => 9135 [10] => 15767 [11] => 22267 [12] => 2869 [13] => 9767 [14] => 1414 [15] => 6653 [16] => 1516 [17] => 3846 )