สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3345,22929,13614,14563,11245,2368,23463,6249,5792,13239,5351,8836,24062,20127,22123,23984,11173,15771 Array ( [0] => 3345 [1] => 22929 [2] => 13614 [3] => 14563 [4] => 11245 [5] => 2368 [6] => 23463 [7] => 6249 [8] => 5792 [9] => 13239 [10] => 5351 [11] => 8836 [12] => 24062 [13] => 20127 [14] => 22123 [15] => 23984 [16] => 11173 [17] => 15771 )