สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6657,5920,15828,8357,5258,13677,14110,1290,6411,9196,17660,16117,18134,2702,13787,20972,1418,22132 Array ( [0] => 6657 [1] => 5920 [2] => 15828 [3] => 8357 [4] => 5258 [5] => 13677 [6] => 14110 [7] => 1290 [8] => 6411 [9] => 9196 [10] => 17660 [11] => 16117 [12] => 18134 [13] => 2702 [14] => 13787 [15] => 20972 [16] => 1418 [17] => 22132 )