มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3429,16146,11049,3687,5959,2740,5302,2742,5038,5303,6499,11030,6489,5037,4939,23064,6125,5032 Array ( [0] => 3429 [1] => 16146 [2] => 11049 [3] => 3687 [4] => 5959 [5] => 2740 [6] => 5302 [7] => 2742 [8] => 5038 [9] => 5303 [10] => 6499 [11] => 11030 [12] => 6489 [13] => 5037 [14] => 4939 [15] => 23064 [16] => 6125 [17] => 5032 )