สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19502,11027,9325,8433,18228,14755,11036,10230,18673,13045,8465,8241,8466,13044,11023,11170,11031,11496 Array ( [0] => 19502 [1] => 11027 [2] => 9325 [3] => 8433 [4] => 18228 [5] => 14755 [6] => 11036 [7] => 10230 [8] => 18673 [9] => 13045 [10] => 8465 [11] => 8241 [12] => 8466 [13] => 13044 [14] => 11023 [15] => 11170 [16] => 11031 [17] => 11496 )