สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18679,11496,19502,14755,11023,24093,13044,9325,8466,8241,8464,10230,8433,11170,11031,18228,8467,11036 Array ( [0] => 18679 [1] => 11496 [2] => 19502 [3] => 14755 [4] => 11023 [5] => 24093 [6] => 13044 [7] => 9325 [8] => 8466 [9] => 8241 [10] => 8464 [11] => 10230 [12] => 8433 [13] => 11170 [14] => 11031 [15] => 18228 [16] => 8467 [17] => 11036 )