สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24093,8464,8241,13044,11021,14755,8465,11027,8467,18228,9325,8466,11023,8433,13045,18676,11031,11036 Array ( [0] => 24093 [1] => 8464 [2] => 8241 [3] => 13044 [4] => 11021 [5] => 14755 [6] => 8465 [7] => 11027 [8] => 8467 [9] => 18228 [10] => 9325 [11] => 8466 [12] => 11023 [13] => 8433 [14] => 13045 [15] => 18676 [16] => 11031 [17] => 11036 )