สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10492,11041,10488,11048,10490,20948,11040,20949,19618,19617,11050,20958,20957 Array ( [0] => 10492 [1] => 11041 [2] => 10488 [3] => 11048 [4] => 10490 [5] => 20948 [6] => 11040 [7] => 20949 [8] => 19618 [9] => 19617 [10] => 11050 [11] => 20958 [12] => 20957 )