สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10492,11040,20948,20949,10490,11041,11050,19617,11048,20958,20957,10488,19618 Array ( [0] => 10492 [1] => 11040 [2] => 20948 [3] => 20949 [4] => 10490 [5] => 11041 [6] => 11050 [7] => 19617 [8] => 11048 [9] => 20958 [10] => 20957 [11] => 10488 [12] => 19618 )