สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8465,18679,18676,19502,11036,11027,24093,18228,11038,8433,8241,9325,8466,11496,14755,13044,10230,8464 Array ( [0] => 8465 [1] => 18679 [2] => 18676 [3] => 19502 [4] => 11036 [5] => 11027 [6] => 24093 [7] => 18228 [8] => 11038 [9] => 8433 [10] => 8241 [11] => 9325 [12] => 8466 [13] => 11496 [14] => 14755 [15] => 13044 [16] => 10230 [17] => 8464 )