สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8464,8241,19502,11036,11170,11496,10230,8466,13045,18673,18228,8433,18676,11021,11038,18679,13044,11027 Array ( [0] => 8464 [1] => 8241 [2] => 19502 [3] => 11036 [4] => 11170 [5] => 11496 [6] => 10230 [7] => 8466 [8] => 13045 [9] => 18673 [10] => 18228 [11] => 8433 [12] => 18676 [13] => 11021 [14] => 11038 [15] => 18679 [16] => 13044 [17] => 11027 )