สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11023,11170,11496,11038,11027,13044,11021,24093,14755,9325,8466,11036,8464,18228,8241,19502,8433,18676 Array ( [0] => 11023 [1] => 11170 [2] => 11496 [3] => 11038 [4] => 11027 [5] => 13044 [6] => 11021 [7] => 24093 [8] => 14755 [9] => 9325 [10] => 8466 [11] => 11036 [12] => 8464 [13] => 18228 [14] => 8241 [15] => 19502 [16] => 8433 [17] => 18676 )