สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11170,11021,8465,8241,11036,10230,8467,8466,8433,9325,18679,18228,8464,24093,14755,19502,11023,11496 Array ( [0] => 11170 [1] => 11021 [2] => 8465 [3] => 8241 [4] => 11036 [5] => 10230 [6] => 8467 [7] => 8466 [8] => 8433 [9] => 9325 [10] => 18679 [11] => 18228 [12] => 8464 [13] => 24093 [14] => 14755 [15] => 19502 [16] => 11023 [17] => 11496 )