มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7857,5874,11011,5875,6293,6694,6057,10367,11168,20041,20832,21506,6949,5554,20040,6691,5557,13054 Array ( [0] => 7857 [1] => 5874 [2] => 11011 [3] => 5875 [4] => 6293 [5] => 6694 [6] => 6057 [7] => 10367 [8] => 11168 [9] => 20041 [10] => 20832 [11] => 21506 [12] => 6949 [13] => 5554 [14] => 20040 [15] => 6691 [16] => 5557 [17] => 13054 )