สินค้าเหลือน้อย

159 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11025' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,6947,10546,11167,6864,22555,18915,23297,18113,21720,6944,5854,10367,5555,21506,6057,20040,7210 Array ( [0] => 6691 [1] => 6947 [2] => 10546 [3] => 11167 [4] => 6864 [5] => 22555 [6] => 18915 [7] => 23297 [8] => 18113 [9] => 21720 [10] => 6944 [11] => 5854 [12] => 10367 [13] => 5555 [14] => 21506 [15] => 6057 [16] => 20040 [17] => 7210 )