สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2636,20157,2984,2633,2634,2637,2632,2638,2639,2641,2642,11151,3175,11034,2635,2640 Array ( [0] => 2636 [1] => 20157 [2] => 2984 [3] => 2633 [4] => 2634 [5] => 2637 [6] => 2632 [7] => 2638 [8] => 2639 [9] => 2641 [10] => 2642 [11] => 11151 [12] => 3175 [13] => 11034 [14] => 2635 [15] => 2640 )