สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20157,2639,2636,11151,2638,2640,11034,2634,3175,2984,2635,2641,2633,2632,2637,2642 Array ( [0] => 20157 [1] => 2639 [2] => 2636 [3] => 11151 [4] => 2638 [5] => 2640 [6] => 11034 [7] => 2634 [8] => 3175 [9] => 2984 [10] => 2635 [11] => 2641 [12] => 2633 [13] => 2632 [14] => 2637 [15] => 2642 )