สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2640,20157,2639,3175,2638,11151,2637,2634,2984,2636,2642,2632,2633,2635,2641,11034 Array ( [0] => 2640 [1] => 20157 [2] => 2639 [3] => 3175 [4] => 2638 [5] => 11151 [6] => 2637 [7] => 2634 [8] => 2984 [9] => 2636 [10] => 2642 [11] => 2632 [12] => 2633 [13] => 2635 [14] => 2641 [15] => 11034 )