สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2640,2635,2636,2632,11034,2639,11151,2638,2641,2634,3175,20157,2637,2633,2984,2642 Array ( [0] => 2640 [1] => 2635 [2] => 2636 [3] => 2632 [4] => 11034 [5] => 2639 [6] => 11151 [7] => 2638 [8] => 2641 [9] => 2634 [10] => 3175 [11] => 20157 [12] => 2637 [13] => 2633 [14] => 2984 [15] => 2642 )