สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11151,3175,2642,2641,2638,2634,2637,2632,2640,2633,2635,11034,2636,2984,2639,20157 Array ( [0] => 11151 [1] => 3175 [2] => 2642 [3] => 2641 [4] => 2638 [5] => 2634 [6] => 2637 [7] => 2632 [8] => 2640 [9] => 2633 [10] => 2635 [11] => 11034 [12] => 2636 [13] => 2984 [14] => 2639 [15] => 20157 )