สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11031,18679,18676,19502,18673,8464,11170,13044,13045,18228,9325,11496,24093,8433,11021,11038,8465,11036 Array ( [0] => 11031 [1] => 18679 [2] => 18676 [3] => 19502 [4] => 18673 [5] => 8464 [6] => 11170 [7] => 13044 [8] => 13045 [9] => 18228 [10] => 9325 [11] => 11496 [12] => 24093 [13] => 8433 [14] => 11021 [15] => 11038 [16] => 8465 [17] => 11036 )