สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22872,3164,10892,3043,6729,19749,6272,24121,13719,23744,8105,16117,2024,1591,14131,18510,24134,5664 Array ( [0] => 22872 [1] => 3164 [2] => 10892 [3] => 3043 [4] => 6729 [5] => 19749 [6] => 6272 [7] => 24121 [8] => 13719 [9] => 23744 [10] => 8105 [11] => 16117 [12] => 2024 [13] => 1591 [14] => 14131 [15] => 18510 [16] => 24134 [17] => 5664 )