สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4270,20261,8278,5332,14561,22501,1402,21112,8256,16114,6192,1473,12462,4972,21336,9384,6468,2739 Array ( [0] => 4270 [1] => 20261 [2] => 8278 [3] => 5332 [4] => 14561 [5] => 22501 [6] => 1402 [7] => 21112 [8] => 8256 [9] => 16114 [10] => 6192 [11] => 1473 [12] => 12462 [13] => 4972 [14] => 21336 [15] => 9384 [16] => 6468 [17] => 2739 )