สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7571,18465,21800,10704,2703,5400,5719,2730,10892,3940,4696,8980,9967,23792,18541,1403,22048,23324 Array ( [0] => 7571 [1] => 18465 [2] => 21800 [3] => 10704 [4] => 2703 [5] => 5400 [6] => 5719 [7] => 2730 [8] => 10892 [9] => 3940 [10] => 4696 [11] => 8980 [12] => 9967 [13] => 23792 [14] => 18541 [15] => 1403 [16] => 22048 [17] => 23324 )