สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8465,19502,11023,8433,11038,11496,11027,9325,8241,18679,13044,11170,8467,18676,8464,18228,11036,10230 Array ( [0] => 8465 [1] => 19502 [2] => 11023 [3] => 8433 [4] => 11038 [5] => 11496 [6] => 11027 [7] => 9325 [8] => 8241 [9] => 18679 [10] => 13044 [11] => 11170 [12] => 8467 [13] => 18676 [14] => 8464 [15] => 18228 [16] => 11036 [17] => 10230 )