สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24014,8436,11032,14686,11026,10279,6496,9421,22224,11029,4821,8539,8439,11488,14693,8438,8437,8435 Array ( [0] => 24014 [1] => 8436 [2] => 11032 [3] => 14686 [4] => 11026 [5] => 10279 [6] => 6496 [7] => 9421 [8] => 22224 [9] => 11029 [10] => 4821 [11] => 8539 [12] => 8439 [13] => 11488 [14] => 14693 [15] => 8438 [16] => 8437 [17] => 8435 )