สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8438,14693,9421,8437,11488,4821,11026,11032,22224,8435,14686,6496,8439,11029,8436,24014,8539,10279 Array ( [0] => 8438 [1] => 14693 [2] => 9421 [3] => 8437 [4] => 11488 [5] => 4821 [6] => 11026 [7] => 11032 [8] => 22224 [9] => 8435 [10] => 14686 [11] => 6496 [12] => 8439 [13] => 11029 [14] => 8436 [15] => 24014 [16] => 8539 [17] => 10279 )