สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9776,4269,9925,24760,10548,1193,20959,6867,3911,5404,10884,18550,6439,6060,22044,478,6506,2859 Array ( [0] => 9776 [1] => 4269 [2] => 9925 [3] => 24760 [4] => 10548 [5] => 1193 [6] => 20959 [7] => 6867 [8] => 3911 [9] => 5404 [10] => 10884 [11] => 18550 [12] => 6439 [13] => 6060 [14] => 22044 [15] => 478 [16] => 6506 [17] => 2859 )