สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5140,3196,5173,9233,6331,4201,9193,1587,5689,7910,20117,3891,478,9776,4842,22465,6629,3358 Array ( [0] => 5140 [1] => 3196 [2] => 5173 [3] => 9233 [4] => 6331 [5] => 4201 [6] => 9193 [7] => 1587 [8] => 5689 [9] => 7910 [10] => 20117 [11] => 3891 [12] => 478 [13] => 9776 [14] => 4842 [15] => 22465 [16] => 6629 [17] => 3358 )