สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3145,17835,4201,10975,20115,2032,3436,6472,24751,24868,18221,5792,7897,12471,17034,9391,5923,6584 Array ( [0] => 3145 [1] => 17835 [2] => 4201 [3] => 10975 [4] => 20115 [5] => 2032 [6] => 3436 [7] => 6472 [8] => 24751 [9] => 24868 [10] => 18221 [11] => 5792 [12] => 7897 [13] => 12471 [14] => 17034 [15] => 9391 [16] => 5923 [17] => 6584 )