สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24905,10703,6275,6446,16048,21919,20549,19785,23634,21705,10076,22041,9182,10633,942,6413,4275,11169 Array ( [0] => 24905 [1] => 10703 [2] => 6275 [3] => 6446 [4] => 16048 [5] => 21919 [6] => 20549 [7] => 19785 [8] => 23634 [9] => 21705 [10] => 10076 [11] => 22041 [12] => 9182 [13] => 10633 [14] => 942 [15] => 6413 [16] => 4275 [17] => 11169 )