สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21023,22383,22493,1429,22066,4152,3452,1309,13178,8938,10160,16122,20089,9378,21646,23708,12000,3039 Array ( [0] => 21023 [1] => 22383 [2] => 22493 [3] => 1429 [4] => 22066 [5] => 4152 [6] => 3452 [7] => 1309 [8] => 13178 [9] => 8938 [10] => 10160 [11] => 16122 [12] => 20089 [13] => 9378 [14] => 21646 [15] => 23708 [16] => 12000 [17] => 3039 )