สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8262,22682,6508,22748,10894,23291,15163,9300,6276,23426,9305,15789,1210,21593,10635,14949,9132,12985 Array ( [0] => 8262 [1] => 22682 [2] => 6508 [3] => 22748 [4] => 10894 [5] => 23291 [6] => 15163 [7] => 9300 [8] => 6276 [9] => 23426 [10] => 9305 [11] => 15789 [12] => 1210 [13] => 21593 [14] => 10635 [15] => 14949 [16] => 9132 [17] => 12985 )