สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1418,4225,11210,5261,14314,5672,22475,9214,24908,6616,19612,6868,23399,3028,1428,22821,22189,10694 Array ( [0] => 1418 [1] => 4225 [2] => 11210 [3] => 5261 [4] => 14314 [5] => 5672 [6] => 22475 [7] => 9214 [8] => 24908 [9] => 6616 [10] => 19612 [11] => 6868 [12] => 23399 [13] => 3028 [14] => 1428 [15] => 22821 [16] => 22189 [17] => 10694 )