มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6827,5555,5551,5559,5874,5873,24017,5875,5854,21222,6866,8546,6056,6944,10367,13054,6865,6948 Array ( [0] => 6827 [1] => 5555 [2] => 5551 [3] => 5559 [4] => 5874 [5] => 5873 [6] => 24017 [7] => 5875 [8] => 5854 [9] => 21222 [10] => 6866 [11] => 8546 [12] => 6056 [13] => 6944 [14] => 10367 [15] => 13054 [16] => 6865 [17] => 6948 )