มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18915,23296,7323,10546,6946,5724,7257,8546,6866,6947,5552,24017,8504,7358,6293,18336,5875,6112 Array ( [0] => 18915 [1] => 23296 [2] => 7323 [3] => 10546 [4] => 6946 [5] => 5724 [6] => 7257 [7] => 8546 [8] => 6866 [9] => 6947 [10] => 5552 [11] => 24017 [12] => 8504 [13] => 7358 [14] => 6293 [15] => 18336 [16] => 5875 [17] => 6112 )