มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18336,5875,6947,8546,5725,5552,11168,6946,5558,5722,22811,6057,20832,7257,6827,5551,5559,6292 Array ( [0] => 18336 [1] => 5875 [2] => 6947 [3] => 8546 [4] => 5725 [5] => 5552 [6] => 11168 [7] => 6946 [8] => 5558 [9] => 5722 [10] => 22811 [11] => 6057 [12] => 20832 [13] => 7257 [14] => 6827 [15] => 5551 [16] => 5559 [17] => 6292 )