พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10857' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10475,21246,24665,19336,6503,5619,24040,5215,17091,18945,17386,5404,7328,5224,23579,21714,23552,13786 Array ( [0] => 10475 [1] => 21246 [2] => 24665 [3] => 19336 [4] => 6503 [5] => 5619 [6] => 24040 [7] => 5215 [8] => 17091 [9] => 18945 [10] => 17386 [11] => 5404 [12] => 7328 [13] => 5224 [14] => 23579 [15] => 21714 [16] => 23552 [17] => 13786 )