สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,11089,11094,10232,11452,8723,8762,11086,22556,8755,22815,9906,9905,20091,8760,19967,21230,11097 Array ( [0] => 10559 [1] => 11089 [2] => 11094 [3] => 10232 [4] => 11452 [5] => 8723 [6] => 8762 [7] => 11086 [8] => 22556 [9] => 8755 [10] => 22815 [11] => 9906 [12] => 9905 [13] => 20091 [14] => 8760 [15] => 19967 [16] => 21230 [17] => 11097 )