สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8736,22556,8763,8732,11088,22015,15565,8753,20947,10830,11452,9905,10561,17677,11086,8723,9907,11095 Array ( [0] => 8736 [1] => 22556 [2] => 8763 [3] => 8732 [4] => 11088 [5] => 22015 [6] => 15565 [7] => 8753 [8] => 20947 [9] => 10830 [10] => 11452 [11] => 9905 [12] => 10561 [13] => 17677 [14] => 11086 [15] => 8723 [16] => 9907 [17] => 11095 )