สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,11452,8724,9911,20953,8726,10547,8738,8735,9902,17703,8731,22015,9908,11091,9901,9906,9914 Array ( [0] => 8757 [1] => 11452 [2] => 8724 [3] => 9911 [4] => 20953 [5] => 8726 [6] => 10547 [7] => 8738 [8] => 8735 [9] => 9902 [10] => 17703 [11] => 8731 [12] => 22015 [13] => 9908 [14] => 11091 [15] => 9901 [16] => 9906 [17] => 9914 )