สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,10563,11088,22556,22015,9912,8745,8763,8729,9908,22457,9892,22014,20953,11486,9909,10752,8749 Array ( [0] => 11097 [1] => 10563 [2] => 11088 [3] => 22556 [4] => 22015 [5] => 9912 [6] => 8745 [7] => 8763 [8] => 8729 [9] => 9908 [10] => 22457 [11] => 9892 [12] => 22014 [13] => 20953 [14] => 11486 [15] => 9909 [16] => 10752 [17] => 8749 )