สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,22839,19967,8755,8756,8754,11486,8759,22456,17701,8748,8753,13053,8757,8733,11096,8735,9916 Array ( [0] => 10753 [1] => 22839 [2] => 19967 [3] => 8755 [4] => 8756 [5] => 8754 [6] => 11486 [7] => 8759 [8] => 22456 [9] => 17701 [10] => 8748 [11] => 8753 [12] => 13053 [13] => 8757 [14] => 8733 [15] => 11096 [16] => 8735 [17] => 9916 )