มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10501,18677,18672,24239,11733,10502,18680,20049,10498,9313,11735,10000,10500,10692,9996,21869,10690,9998 Array ( [0] => 10501 [1] => 18677 [2] => 18672 [3] => 24239 [4] => 11733 [5] => 10502 [6] => 18680 [7] => 20049 [8] => 10498 [9] => 9313 [10] => 11735 [11] => 10000 [12] => 10500 [13] => 10692 [14] => 9996 [15] => 21869 [16] => 10690 [17] => 9998 )