มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11732,9315,20044,11733,11738,18672,10000,18681,18674,20046,21869,10502,10501,19621,20049,11734,10497,10691 Array ( [0] => 11732 [1] => 9315 [2] => 20044 [3] => 11733 [4] => 11738 [5] => 18672 [6] => 10000 [7] => 18681 [8] => 18674 [9] => 20046 [10] => 21869 [11] => 10502 [12] => 10501 [13] => 19621 [14] => 20049 [15] => 11734 [16] => 10497 [17] => 10691 )