มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,11736,9312,10691,18672,9999,20043,11729,10502,9994,9316,18678,15823,11738,11735,18675,20045,24239 Array ( [0] => 10000 [1] => 11736 [2] => 9312 [3] => 10691 [4] => 18672 [5] => 9999 [6] => 20043 [7] => 11729 [8] => 10502 [9] => 9994 [10] => 9316 [11] => 18678 [12] => 15823 [13] => 11738 [14] => 11735 [15] => 18675 [16] => 20045 [17] => 24239 )