มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9314,10501,11732,9827,10499,9994,18681,11729,9313,10690,20049,9316,21869,9996,20043,10691,18680,11733 Array ( [0] => 9314 [1] => 10501 [2] => 11732 [3] => 9827 [4] => 10499 [5] => 9994 [6] => 18681 [7] => 11729 [8] => 9313 [9] => 10690 [10] => 20049 [11] => 9316 [12] => 21869 [13] => 9996 [14] => 20043 [15] => 10691 [16] => 18680 [17] => 11733 )