มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,20048,20044,10498,10502,19621,18680,11738,15822,11736,9315,10500,10690,18672,22211,20047,10689,10691 Array ( [0] => 9998 [1] => 20048 [2] => 20044 [3] => 10498 [4] => 10502 [5] => 19621 [6] => 18680 [7] => 11738 [8] => 15822 [9] => 11736 [10] => 9315 [11] => 10500 [12] => 10690 [13] => 18672 [14] => 22211 [15] => 20047 [16] => 10689 [17] => 10691 )