มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19619,9993,20048,9996,20046,11738,11737,21869,15822,9314,9316,9827,10502,10500,9313,10497,10499,20049 Array ( [0] => 19619 [1] => 9993 [2] => 20048 [3] => 9996 [4] => 20046 [5] => 11738 [6] => 11737 [7] => 21869 [8] => 15822 [9] => 9314 [10] => 9316 [11] => 9827 [12] => 10502 [13] => 10500 [14] => 9313 [15] => 10497 [16] => 10499 [17] => 20049 )