มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,11732,19621,9312,9996,20049,9827,11729,18680,20046,15823,20045,18675,20047,10000,9316,11738,18681 Array ( [0] => 20048 [1] => 11732 [2] => 19621 [3] => 9312 [4] => 9996 [5] => 20049 [6] => 9827 [7] => 11729 [8] => 18680 [9] => 20046 [10] => 15823 [11] => 20045 [12] => 18675 [13] => 20047 [14] => 10000 [15] => 9316 [16] => 11738 [17] => 18681 )