มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10689,10499,11729,18674,9994,9314,10693,9993,10691,20047,9992,11735,11737,20043,20048,9313,18678,11733 Array ( [0] => 10689 [1] => 10499 [2] => 11729 [3] => 18674 [4] => 9994 [5] => 9314 [6] => 10693 [7] => 9993 [8] => 10691 [9] => 20047 [10] => 9992 [11] => 11735 [12] => 11737 [13] => 20043 [14] => 20048 [15] => 9313 [16] => 18678 [17] => 11733 )