มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,20045,10693,20047,10499,11732,18678,9313,11735,11734,11729,11736,9993,10497,20046,10000,10500,9994 Array ( [0] => 22211 [1] => 20045 [2] => 10693 [3] => 20047 [4] => 10499 [5] => 11732 [6] => 18678 [7] => 9313 [8] => 11735 [9] => 11734 [10] => 11729 [11] => 11736 [12] => 9993 [13] => 10497 [14] => 20046 [15] => 10000 [16] => 10500 [17] => 9994 )