มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19619,10501,10498,15822,9996,20044,9315,11732,18678,21869,10500,9993,9827,20045,10691,9999,18677,11734 Array ( [0] => 19619 [1] => 10501 [2] => 10498 [3] => 15822 [4] => 9996 [5] => 20044 [6] => 9315 [7] => 11732 [8] => 18678 [9] => 21869 [10] => 10500 [11] => 9993 [12] => 9827 [13] => 20045 [14] => 10691 [15] => 9999 [16] => 18677 [17] => 11734 )