มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10497,15822,11735,11729,10499,20042,22211,9998,10000,9827,11738,11736,20047,9313,9315,11732,11731,21869 Array ( [0] => 10497 [1] => 15822 [2] => 11735 [3] => 11729 [4] => 10499 [5] => 20042 [6] => 22211 [7] => 9998 [8] => 10000 [9] => 9827 [10] => 11738 [11] => 11736 [12] => 20047 [13] => 9313 [14] => 9315 [15] => 11732 [16] => 11731 [17] => 21869 )