สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9314,19621,20043,20048,11732,11734,11737,18672,20045,18681,9315,22211,11738,24239,20047,20042,9999,11733 Array ( [0] => 9314 [1] => 19621 [2] => 20043 [3] => 20048 [4] => 11732 [5] => 11734 [6] => 11737 [7] => 18672 [8] => 20045 [9] => 18681 [10] => 9315 [11] => 22211 [12] => 11738 [13] => 24239 [14] => 20047 [15] => 20042 [16] => 9999 [17] => 11733 )