สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18680,20049,19619,11735,9996,18677,9999,9313,11738,20042,9316,10502,10693,9994,11731,18681,10497,11734 Array ( [0] => 18680 [1] => 20049 [2] => 19619 [3] => 11735 [4] => 9996 [5] => 18677 [6] => 9999 [7] => 9313 [8] => 11738 [9] => 20042 [10] => 9316 [11] => 10502 [12] => 10693 [13] => 9994 [14] => 11731 [15] => 18681 [16] => 10497 [17] => 11734 )