สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11738,21869,20048,10498,11735,10502,20042,10500,20047,18677,11733,18678,11731,19619,20046,11730,10501,9993 Array ( [0] => 11738 [1] => 21869 [2] => 20048 [3] => 10498 [4] => 11735 [5] => 10502 [6] => 20042 [7] => 10500 [8] => 20047 [9] => 18677 [10] => 11733 [11] => 18678 [12] => 11731 [13] => 19619 [14] => 20046 [15] => 11730 [16] => 10501 [17] => 9993 )