สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21869,9316,10690,18678,20044,20049,10689,9996,11735,9993,9999,10502,18681,10497,10499,10500,19619,20046 Array ( [0] => 21869 [1] => 9316 [2] => 10690 [3] => 18678 [4] => 20044 [5] => 20049 [6] => 10689 [7] => 9996 [8] => 11735 [9] => 9993 [10] => 9999 [11] => 10502 [12] => 18681 [13] => 10497 [14] => 10499 [15] => 10500 [16] => 19619 [17] => 20046 )