สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,10692,9827,10498,10500,18678,20049,9996,9316,9998,20045,9995,10690,9994,11736,11731,10499,9999 Array ( [0] => 11737 [1] => 10692 [2] => 9827 [3] => 10498 [4] => 10500 [5] => 18678 [6] => 20049 [7] => 9996 [8] => 9316 [9] => 9998 [10] => 20045 [11] => 9995 [12] => 10690 [13] => 9994 [14] => 11736 [15] => 11731 [16] => 10499 [17] => 9999 )