สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21869,11737,15823,10000,9993,9998,10498,11730,24239,9996,15822,10501,20042,22211,20043,10502,9315,11733 Array ( [0] => 21869 [1] => 11737 [2] => 15823 [3] => 10000 [4] => 9993 [5] => 9998 [6] => 10498 [7] => 11730 [8] => 24239 [9] => 9996 [10] => 15822 [11] => 10501 [12] => 20042 [13] => 22211 [14] => 20043 [15] => 10502 [16] => 9315 [17] => 11733 )