สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10497,22211,10000,19621,20044,10693,18675,11737,9998,9992,18672,9312,9316,21869,18680,11736,24239,10690 Array ( [0] => 10497 [1] => 22211 [2] => 10000 [3] => 19621 [4] => 20044 [5] => 10693 [6] => 18675 [7] => 11737 [8] => 9998 [9] => 9992 [10] => 18672 [11] => 9312 [12] => 9316 [13] => 21869 [14] => 18680 [15] => 11736 [16] => 24239 [17] => 10690 )