สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10692,10497,9992,18678,11737,9316,10498,9313,21869,9998,20047,20048,20044,9995,9999,10502,20046,22211 Array ( [0] => 10692 [1] => 10497 [2] => 9992 [3] => 18678 [4] => 11737 [5] => 9316 [6] => 10498 [7] => 9313 [8] => 21869 [9] => 9998 [10] => 20047 [11] => 20048 [12] => 20044 [13] => 9995 [14] => 9999 [15] => 10502 [16] => 20046 [17] => 22211 )