สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,10497,10501,10500,10692,20048,11736,11737,20044,9314,21869,10691,9995,9312,9994,22211,15822,11731 Array ( [0] => 19621 [1] => 10497 [2] => 10501 [3] => 10500 [4] => 10692 [5] => 20048 [6] => 11736 [7] => 11737 [8] => 20044 [9] => 9314 [10] => 21869 [11] => 10691 [12] => 9995 [13] => 9312 [14] => 9994 [15] => 22211 [16] => 15822 [17] => 11731 )