สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18678,9315,22211,18677,10497,18672,18675,11731,10693,20048,20042,9993,9314,15822,9827,10500,20045,20044 Array ( [0] => 18678 [1] => 9315 [2] => 22211 [3] => 18677 [4] => 10497 [5] => 18672 [6] => 18675 [7] => 11731 [8] => 10693 [9] => 20048 [10] => 20042 [11] => 9993 [12] => 9314 [13] => 15822 [14] => 9827 [15] => 10500 [16] => 20045 [17] => 20044 )