สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9313,18672,18675,9996,10692,9314,19621,18677,20045,10691,10000,9827,9995,10501,10689,19619,15823,9992 Array ( [0] => 9313 [1] => 18672 [2] => 18675 [3] => 9996 [4] => 10692 [5] => 9314 [6] => 19621 [7] => 18677 [8] => 20045 [9] => 10691 [10] => 10000 [11] => 9827 [12] => 9995 [13] => 10501 [14] => 10689 [15] => 19619 [16] => 15823 [17] => 9992 )