สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18678,19619,19621,20042,10500,11737,18680,9827,20043,24239,10502,9312,11735,9994,9998,18677,9316,10000 Array ( [0] => 18678 [1] => 19619 [2] => 19621 [3] => 20042 [4] => 10500 [5] => 11737 [6] => 18680 [7] => 9827 [8] => 20043 [9] => 24239 [10] => 10502 [11] => 9312 [12] => 11735 [13] => 9994 [14] => 9998 [15] => 18677 [16] => 9316 [17] => 10000 )