สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,9998,9995,18678,10693,11737,20047,10499,10692,15822,9316,10502,10500,9999,10000,20044,10691,9827 Array ( [0] => 19621 [1] => 9998 [2] => 9995 [3] => 18678 [4] => 10693 [5] => 11737 [6] => 20047 [7] => 10499 [8] => 10692 [9] => 15822 [10] => 9316 [11] => 10502 [12] => 10500 [13] => 9999 [14] => 10000 [15] => 20044 [16] => 10691 [17] => 9827 )