สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,9915,10830,11486,9905,22457,11086,8745,8736,8761,8733,8739,11452,8744,8731,9899,19648,9907 Array ( [0] => 8746 [1] => 9915 [2] => 10830 [3] => 11486 [4] => 9905 [5] => 22457 [6] => 11086 [7] => 8745 [8] => 8736 [9] => 8761 [10] => 8733 [11] => 8739 [12] => 11452 [13] => 8744 [14] => 8731 [15] => 9899 [16] => 19648 [17] => 9907 )