สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,8729,23458,11090,11486,9902,11088,11093,8763,10547,13157,9906,8745,10752,10561,8726,9907,22556 Array ( [0] => 8761 [1] => 8729 [2] => 23458 [3] => 11090 [4] => 11486 [5] => 9902 [6] => 11088 [7] => 11093 [8] => 8763 [9] => 10547 [10] => 13157 [11] => 9906 [12] => 8745 [13] => 10752 [14] => 10561 [15] => 8726 [16] => 9907 [17] => 22556 )