สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,10500,10691,18674,11730,18677,9315,9992,19619,22211,10502,11737,18672,20042,9994,18680,9999,20043 Array ( [0] => 11733 [1] => 10500 [2] => 10691 [3] => 18674 [4] => 11730 [5] => 18677 [6] => 9315 [7] => 9992 [8] => 19619 [9] => 22211 [10] => 10502 [11] => 11737 [12] => 18672 [13] => 20042 [14] => 9994 [15] => 18680 [16] => 9999 [17] => 20043 )