สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18674,10498,9999,9316,18675,11735,11733,21869,20042,20044,10689,11738,11731,10690,20047,18672,15822,9827 Array ( [0] => 18674 [1] => 10498 [2] => 9999 [3] => 9316 [4] => 18675 [5] => 11735 [6] => 11733 [7] => 21869 [8] => 20042 [9] => 20044 [10] => 10689 [11] => 11738 [12] => 11731 [13] => 10690 [14] => 20047 [15] => 18672 [16] => 15822 [17] => 9827 )