สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18681,18677,10692,9315,10498,20048,15823,10502,20049,18675,10690,11730,20042,24239,9992,9314,9993,9998 Array ( [0] => 18681 [1] => 18677 [2] => 10692 [3] => 9315 [4] => 10498 [5] => 20048 [6] => 15823 [7] => 10502 [8] => 20049 [9] => 18675 [10] => 10690 [11] => 11730 [12] => 20042 [13] => 24239 [14] => 9992 [15] => 9314 [16] => 9993 [17] => 9998 )