มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,22211,11734,9312,18675,11733,11735,10499,9996,9993,20044,18680,15823,21869,11729,9827,10502,18674 Array ( [0] => 19621 [1] => 22211 [2] => 11734 [3] => 9312 [4] => 18675 [5] => 11733 [6] => 11735 [7] => 10499 [8] => 9996 [9] => 9993 [10] => 20044 [11] => 18680 [12] => 15823 [13] => 21869 [14] => 11729 [15] => 9827 [16] => 10502 [17] => 18674 )