มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18678,20045,20048,10499,18672,9994,11734,10501,9827,10692,19621,9314,9996,10000,9999,9995,20046,19619 Array ( [0] => 18678 [1] => 20045 [2] => 20048 [3] => 10499 [4] => 18672 [5] => 9994 [6] => 11734 [7] => 10501 [8] => 9827 [9] => 10692 [10] => 19621 [11] => 9314 [12] => 9996 [13] => 10000 [14] => 9999 [15] => 9995 [16] => 20046 [17] => 19619 )