มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,9314,11729,10690,9995,20047,11730,20044,11737,9313,11735,18681,11733,20043,10500,9315,9312,10693 Array ( [0] => 10000 [1] => 9314 [2] => 11729 [3] => 10690 [4] => 9995 [5] => 20047 [6] => 11730 [7] => 20044 [8] => 11737 [9] => 9313 [10] => 11735 [11] => 18681 [12] => 11733 [13] => 20043 [14] => 10500 [15] => 9315 [16] => 9312 [17] => 10693 )