มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18674,11732,10691,18675,11738,11734,9998,11731,22211,19621,9992,9312,9993,11730,10690,10501,10500,21869 Array ( [0] => 18674 [1] => 11732 [2] => 10691 [3] => 18675 [4] => 11738 [5] => 11734 [6] => 9998 [7] => 11731 [8] => 22211 [9] => 19621 [10] => 9992 [11] => 9312 [12] => 9993 [13] => 11730 [14] => 10690 [15] => 10501 [16] => 10500 [17] => 21869 )